Wie is Wie

Op alfabetische volgorde van voornaam

Alfons Wiegink

Lid van de werkgroep Participatiewet

 

Sinds 2017 wonen mijn vrouw en ik op de Boskamp. Wij genieten van de mooie gemeente Olst-Wijhe gelegen aan de mooiste rivier van Nederland. Ik ben actief in het plaatselijke vrijwilligerswerk. Dat doe ik met veel plezier als maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk en taalcoach bij het Taalpunt. Ook ben ik betrokken bij FNV lokaal, het IVN en het Waterschap. Hiervoor heb ik bijna 40 jaar in het basisonderwijs gewerkt. Waarom de Adviesraad? Ik vind het belangrijk dat iedereen in Olst-Wijhe volwaardig mee kan doen. Ook als mensen problemen hebben op het gebied van zorg, werk en/of inkomen, hoort er een goed sociaal vangnet te zijn. Alle inwoners in onze gemeente moeten mee kunnen participeren.

Andrea Otten

Lid van de werkgroep Jeugdwet en lid kerngroep

Mijn naam is Andrea Otten. Samen met mijn man en onze zoon en dochter woon ik sinds augustus 2016 in Wesepe. Ik heb ruim ervaring opgedaan in de kinderopvang in het midden van het land en volg momenteel de opleiding Pedagogiek. Ik zet mij graag in voor de jeugd en hun ouders; in Deventer doe ik dat door  voor  mijn  studie gezinnen met een ondersteuningsbehoefte in hun eigen omgeving te helpen en in onze gemeente lever ik graag een bijdrage aan de werkgroep Jeugd. Ik vind het belangrijk dat de jeugd en hun ouders gehoord worden en dat iedereen de kans krijgt zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wat leeft er in de gemeente Olst-Wijhe? Laat het me weten! 

Anita Beenen

Lid werkgroep Wmo, lid Kerngroep en thematische werkgroep Inclusie

In het dagelijks leven werk ik als jurist bij de gemeente Zeist. Ik kan niets zien. De kennis en ervaring die ik hierdoor heb zet ik graag in voor de Adviesraad samenleving in mijn woonplaats. Ik vind het belangrijk dat de Adviesraad meedenkt met de gemeente over het beleid. Zo kan de inbreng vanuit de inwoners zelf meegenomen worden. Mijn droom is dat de samenleving zo is ingericht dat iedereen, met of zonder beperking, zelf mee kan doen. Daaraan wil ik via de Adviesraad een steentje bijdragen!

Betty Stam-Oosterwechel

Secretaris Werkgroep Participatiewet

Ik ben zelfstandig beleidsadviseur Sociaal Domein op het gebied van burger- en cliëntenparticipatie. Breed georiënteerd, achtergrond in bedrijfsleven, verbindend, resultaatgericht, creatief en betrokken. Sinds 2007 werkzaam voor o.a. Zorgbelang, gemeente Olst-Wijhe, Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Ik ben een voorstander van het verbinden van creativiteit aan inhoud. In Olst-Wijhe ondersteun ik de werkgroep Participatiewet.

Carla van der Kolk

Lid werkgroep Jeugdwet

Han Schnitzler

Lid werkgroep Wmo

 

Ik ben gepensioneerd Gz-psycholoog en Onderwijsadviseur. Sinds 1979 woon ik in Wijhe en ik werk nog gedeeltelijk als zelfstandig adviseur. Bestuurlijk ben ik actief als lid van het landelijk bestuur van een patiëntenvereniging. Tot 2017 was ik lid van de Raad van Toezicht van een welzijnsinstelling in Olst-Wijhe.

Vanaf juni 2018 ben ik lid van de adviesraad samenleving, werkgroep WMO.

Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten voor het welzijn van mensen, ook in mijn eigen woongemeente.

Harm Pol

Lid van de werkgroep Wmo en de Kerngroep

Ik ben ca. 35 jaar werkzaam geweest bij een dienst van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer. Mijn laatste functie was beleidsadviseur m.b.t. financiële regelingen van de EU. Ik ben al een groot aantal jaren met pensioen. Naast mijn werk voor de Adviesraad Samenleving doe ik ook vrij veel voor de patiëntenvereniging Harteraad.

Ik vind het belangrijk dat een groep mensen zich verdiept in de door de gemeente gekozen beleidsvoering met betrekking tot het sociale domein en de uitvoering hiervan. Op basis hiervan de gemeente voorziet van gevraagd en ongevraagde adviezen op dit gebied. Hiertoe is ook het binnenkrijgen /-halen van de praktijk (lees: burgers) een belangrijk gegeven.

Jolanda Ruth

Lid werkgroep WMO 

Als vrij nieuwe inwoner van Wijhe hoop ik een frisse kijk op de praktijkvraagstukken betreffende de WMO in te brengen.

Het dorp heeft mij hartelijk ontvangen en ik voelde mij hier van het begin af aan thuis. Daarom wil ik graag iets terugdoen voor de inwoners van Olst-Wijhe en hoop iets toe te voegen en waar nodig te verbeteren.

In de afgelopen jaren heb ik mij nuttig weten te maken d.m.v. bestuurswerk in een patiëntenvereniging op het gebied van belangenbehartiging, lotgenoten contacten, voorlichting etc. Tevens ben ik negen jaar moderator op een groot patiëntenplatform geweest.

Sinds ik hier woon heb ik meerdere vrijwilligerstaken opgepakt, waaronder lid worden van de Adviesraad.

Jolande Scholten

lid werkgroep Participatiewet, aspirant lid kerngroep

In de zomer van 2018 ben ik in de gemeente Olst-Wijhe komen wonen.

Mijn (werk)achtergrond ligt in het financiële werkveld. Ik zocht een activiteit waarbij ik een zinvolle bijdrage kan leveren maar die niet in het verlengde van mijn dagelijkse werkzaamheden ligt. Om deze reden heb ik gereageerd op een oproep voor leden voor de Participatie-adviesraad.

In de gemeente Olst-Wijhe is een grote betrokkenheid van, voor en door de mensen die er wonen. Dit wordt onder andere zichtbaar in de vele activiteiten die er worden aangeboden. Activiteiten die gericht zijn op ontspanning, verbinding en activiteiten die gericht zijn op mogelijkheden om je te (blijven) ontwikkelen. Het uitgangspunt is iedereen telt mee, iedereen mag meedoen. En als dat niet lukt, hoe maak je dat dan zichtbaar, waar liggen kansen, wat zijn mogelijkheden. Ik vind het belangrijk dat in deze mooie gemeente iedereen kan en mag meedoen. Ik hoop hierin te kunnen bijdragen.

Joost Hemmen

Lid werkgroep WMO.

 

Inmiddels woon ik met veel plezier sinds 2012 in Olst. Doordat ik gewerkt heb in de zorg ( gehandicaptenzorg) en een grote interesse heb voor het onderwijs, heb ik behoorlijk wat kennis van de sociale kaart. Mijn bestuursfunctie bij een toneelvereniging en de hardlooptrainingen die ik geef aan GGZ- cliënten, geven mij veel voldoening. Ik heb een grote interesse in maatschappelijke vraagstukken en bekijk deze graag van zoveel mogelijk verschillende kanten, om daardoor uiteindelijk bij de beste benadering uit te komen. Ik heb een grote zwak voor diegene die het minder heeft en/ of die afwijkt van de “norm”. Op wat voor manier dan ook.

Karin Köster

Secretaris werkgroep Wmo, werkgroep Jeugdwet en Kerngroep

Met veel plezier vervul ik de functie van secretaris voor de Kerngroep en de werkgroepen Wmo en Jeugd. Ik verstuur vergaderstukken, regel vergaderlocaties, vergaderdata, nodig ambtenaren uit, help adviezen schrijven en zet mijn kennis van het netwerk aan organisaties en betrokkenen in voor de achterbanraadpleging van de Adviesraad. Op deze manier lever ik indirect een bijdrage aan het mooie werk van de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe.

Lidy Burgers- van den Belt

Lid werkgroep Wmo

Met mijn ervaring in de zorg wil ik iets betekenen voor het welzijn van de inwoners van Olst-Wijhe. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in deze maatschappij. Mijn aandachtsgebied is Wmo en samen met de andere leden behartigen wij de belangen van de inwoners van Olst-Wijhe die te maken krijgen met de Wmo.

Linda Smit

Lid werkgroep Jeugdwet

 

 

Madelon Smedinga

Lid werkgroep Jeugdwet

Mijn naam is Madelon Smedinga en ik kom uit Wijhe. Al enkele jaren draai ik mee in de Adviesraad (voorheen Wmo-raad) met als aandachtsveld Jeugd. Als ervaringsdeskundige (moeder van een zoon die extra voorzieningen nodig heeft) kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente op het gebied van Jeugd.

Patrizia Knevel

Lid werkgroep Participatiewet, de Kerngroep en thematische werkgroep Inclusie

Tijdens mijn werk als personeels- en opleidingsfunctionaris hield ik mij bezig met het ontwikkelen van mensen. Voor iedereen is het belangrijk een bijdrage aan de maatschappij te leveren en hier een onderdeel van te kunnen zijn. In de werkgroep Participatiewet zet ik mijn ervaringskennis, sterke sociale betrokkenheid en signalen vanuit de praktijk in. Opdat inwoners met een laag inkomen en hun kinderen mee kunnen doen!

Petra Koerts

Lid van de werkgroep Jeugdwet, lid kerngroep

Mijn naam is Petra  Koerts en inmiddels 35 jaar inwoonster van de gemeente Olst-Wijhe.  Moeder van 3 volwassen kinderen en oma van drie geweldige kleinkinderen, allen wonende binnen onze prachtige gemeente.

Sinds 11 jaar ben ik werkzaam als consulent voor ouders van kinderen met een beperking. Dit doe ik  binnen de gemeente Deventer en Raalte. Voor mijn werk kom ik bij veel gezinnen thuis waar problemen zijn ontstaan.  Deze gezinnen hebben hulp en ondersteuning nodig op vele gebieden. Hierbij kun je denken aan problemen met het onderwijs, vrijetijdsbesteding, hulpverlening, psychosociaal en financiën. Zij lopen tegen vele muren op en worden vaak slecht gehoord. Mede  hierdoor weet ik heel goed wat er speelt in het veld en wat de aandacht vraagt.  Graag wil ik mijn inzichten, ervaringen en expertise inzetten binnen de werkgroep jeugdwet van onze gemeente.

Ik hoop hiermee een steentje bij te dragen binnen de werkgroep in het belang van  gezinnen.  Ik benoem specifiek ‘gezinnen’ want  wanneer het niet goed gaat met een kind(eren) binnen een gezin, kan dit een grote impact hebben op het hele systeem met alle gevolgen vandien.

Rina Kers

lid van de werkgroep Participatie

Mijn naam is Rina Kers en woon al 22 jaar in Olst.

Ik werk bij Soc.Werkvoorziening Konnected in Deventer.

Sinds 2019 zit ik bij de Adviesraad (participatiegroep) in olst/wijhe.

Er zijn  nog veel aandachtspunten  waar nog veel aandacht aan geschonken moet worden.

Hierbij hoop ik een waardevolle bijdrage te leveren voor mensen met een beperking.

Ook wil ik een luisterend oor zijn voor de bevolking

Sanny Kolkman

Voorzitter Kerngroep en thematische werkgroep Inclusie

Ik ben in het dagelijks leven rijksambtenaar en ik woon sinds september 2016 in Wijhe. Ik voel me welkom in de gemeente en wil een zinvolle bijdrage leveren aan het welzijn van een ieder in de gemeente Olst-Wijhe en denk dat te kunnen doen, door me als voorzitter van deze raad in te zetten.

Theo Ganzeboom

Lid van de werkgroep Wmo

Ik ben in 2018 toegetreden tot de Adviesraad Samenleving en heb nog geen keuze kunnen maken voor welke werkgroep ik mij wil inzetten. Mijn voorkeur gaat uit naar Participatiewet of Wmo. De achterliggende gedachte om aan deze werkgroepen mee te doen heeft te maken met sociaal gevoel voor medemens en daarbij doel ik op mensen die het financieel moeilijk hebben maar ook ouderen die dreigen de dupe te worden van het beleid in onze samenleving.

Tineke Oostendorp-Kamphuis

Lid van de werkgroep Wmo

In mijn leven heb ik vele rollen gespeeld en diverse ervan speel ik nog steeds in wisselende volgorde van belangrijkheid. Zo ben ik moeder, echtgenoot, huisvrouw, lerares, agoog, oma, psycholoog. Ik werkte graag met groepen volwassenen en later één op één in mijn eigen praktijk. Veelal op het gebied van zingevingsvragen en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de kerngroep van Olst in Transitie ben ik erg betrokken op het mede realiseren van een duurzaam en veerkrachtig Olst.

In de adviesraad gaat mijn aandacht vooral uit naar de ouder wordende mens en naar gelijkwaardigheid van alle inwoners in onze gemeente. Respect en aandacht zijn voor mij belangrijke sleutelwoorden.

Vacature

Ben je geïnteresseerd en wil je plaatsnemen in een van onze werkgroepen, mail dan naar info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl