Wie is Wie

Op alfabetische volgorde van voornaam

Alfons Wiegink

Lid van de werkgroep Participatiewet

Momenteel ben ik actief in Olst-Wijhe als maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk en taalcoach bij het Taalpunt. Daarnaast ook vrijwilliger bij de FNV (landelijk en lokaal). Hiervoor heb ik 38 jaar in het basisonderwijs gewerkt als leraar en als directeur. Ik vind het belangrijk dat iedereen in de gemeente Olst-Wijhe volwaardig mee kan doen. Ook als er sprake is van problemen op het gebied van gezondheid, werk en/of inkomen hoort er een goed sociaal vangnet te zijn. Participatie is er voor alle inwoners.

Andrea Otten

Lid van de werkgroep Jeugdwet

Mijn naam is Andrea Otten. Samen met mijn man en onze zoon en dochter woon ik sinds augustus 2016 in Wesepe. Ik heb ruim ervaring opgedaan in de kinderopvang in het midden van het land en volg momenteel de opleiding Pedagogiek. Ik zet mij graag in voor de jeugd en hun ouders; in Deventer doe ik dat door  voor  mijn  studie gezinnen met een ondersteuningsbehoefte in hun eigen omgeving te helpen en in onze gemeente lever ik graag een bijdrage aan de werkgroep Jeugd. Ik vind het belangrijk dat de jeugd en hun ouders gehoord worden en dat iedereen de kans krijgt zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wat leeft er in de gemeente Olst-Wijhe? Laat het me weten! 

Anita Beenen

Lid werkgroep Wmo en lid Kerngroep

In het dagelijks leven werk ik als jurist bij de gemeente Zeist. Ik kan niets zien. De kennis en ervaring die ik hierdoor heb zet ik graag in voor de Adviesraad samenleving in mijn woonplaats. Ik vind het belangrijk dat de Adviesraad meedenkt met de gemeente over het beleid. Zo kan de inbreng vanuit de inwoners zelf meegenomen worden. Mijn droom is dat de samenleving zo is ingericht dat iedereen, met of zonder beperking, zelf mee kan doen. Daaraan wil ik via de Adviesraad een steentje bijdragen!

Betty Stam-Oosterwechel

Secretaris Werkgroep Participatiewet

Ik ben zelfstandig beleidsadviseur Sociaal Domein op het gebied van burger- en cliëntenparticipatie. Breed georiënteerd, achtergrond in bedrijfsleven, verbindend, resultaatgericht, creatief en betrokken. Sinds 2007 werkzaam voor o.a. Zorgbelang, gemeente Olst-Wijhe, Koepel Adviesraden Sociaal Domein. Ik ben een voorstander van het verbinden van creativiteit aan inhoud. In Olst-Wijhe ondersteun ik de werkgroep Participatiewet.

Dave Gommans

Lid werkgroep Jeugdwet en lid Kerngroep

Als vader van twee jonge meisjes vind ik het vooral belangrijk dat alle kinderen mogelijkheden hebben zich te kunnen ontplooien. Ik ben dan ook vooral geïnteresseerd hoe de gemeente daarin investeert en aansluiting zoekt bij de jeugd in beleid en communicatie.

Ellen van Elswijk

Lid werkgroep Jeugdwet en lid van de Kerngroep

Mijn naam is Ellen van Elswijk en ik woon sinds 2014 in Olst. Samen bouwen aan een mooie leefomgeving is de reden voor mij geweest om in de adviesraad zitting te nemen. Jeugd heeft mijn grootste aandacht en op dat gebied ligt ook mijn werkervaring: jeugdzorg, jeugd-ggz en welzijn. Ik luister graag naar de verhalen en ervaringen van mensen. Aandachtig luisteren helpt om de goede dingen te doen. Dit geldt ook voor een gemeente.

Elvira de Vries

Lid werkgroep Participatiewet

Mijn naam is Elvira de Vries. Ik ben in 1967 geboren in Olst. Ik ben bij de werkgroep Participatiewet gegaan omdat er toch nog veel advies nodig is om alles vlekkeloos te laten verlopen binnen deze gemeente. Om vooral iedereen te bereiken en mee te laten doen in deze samenleving.

Han Schnitzler

 Lid werkgroep Wmo

Ik ben gepensioneerd Gz-psycholoog en Onderwijsadviseur. Sinds 1979 woon ik in Wijhe en ik werk nog gedeeltelijk als zelfstandig adviseur. Bestuurlijk ben ik actief als lid van het landelijk bestuur van een patiëntenvereniging. Tot 2017 was ik lid van de Raad van Toezicht van een welzijnsinstelling. Ik wil mijn kennis en ervaring graag weer inzetten voor het welzijn van mensen, ook in mijn eigen woongemeente.

Harm Pol

Lid van de werkgroep Wmo en de Kerngroep

Ik ben ca. 35 jaar werkzaam geweest bij een dienst van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Natuurbeheer. Mijn laatste functie was beleidsadviseur m.b.t. financiële regelingen van de EU. Ik ben al een groot aantal jaren met pensioen. Naast mijn werk voor de Adviesraad Samenleving doe ik ook vrij veel voor de patiëntenvereniging Harteraad.

Ik vind het belangrijk dat een groep mensen zich verdiept in de door de gemeente gekozen beleidsvoering met betrekking tot het sociale domein en de uitvoering hiervan. Op basis hiervan de gemeente voorziet van gevraagd en ongevraagde adviezen op dit gebied. Hiertoe is ook het binnenkrijgen /-halen van de praktijk (lees: burgers) een belangrijk gegeven.

Karin Köster

Secretaris werkgroep Wmo, werkgroep Jeugdwet en Kerngroep

Met veel plezier vervul ik de functie van secretaris voor de Kerngroep en de werkgroepen Wmo en Jeugd. Ik verstuur vergaderstukken, regel vergaderlocaties, vergaderdata, nodig ambtenaren uit, help adviezen schrijven en zet mijn kennis van het netwerk aan organisaties en betrokkenen in voor de achterbanraadpleging van de Adviesraad. Op deze manier lever ik indirect een bijdrage aan het mooie werk van de Adviesraad Samenleving Olst-Wijhe.

Lidy Burgers- van den Belt

Lid werkgroep Wmo

Na jaren in de zorg te hebben gewerkt heb ik een carrière switch gemaakt naar de natuur IVN instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Via de Adviesraad wil ik iets betekenen voor het welzijn van de inwoners van Olst-Wijhe. Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen in deze maatschappij. Mijn aandachtsgebied is Wmo en samen met de andere leden behartigen wij de belangen van de inwoners van Olst-Wijhe die te maken krijgen met de Wmo.

Madelon Smedinga

Lid werkgroep Jeugdwet

Mijn naam is Madelon Smedinga en ik kom uit Wijhe. Al enkele jaren draai ik mee in de Adviesraad (voorheen Wmo-raad) met als aandachtsveld Jeugd. Als ervaringsdeskundige (moeder van een zoon die extra voorzieningen nodig heeft) kan ik een waardevolle bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente op het gebied van Jeugd.

Patrizia Knevel

Lid werkgroep Participatiewet en de Kerngroep

Tijdens mijn werk als personeels- en opleidingsfunctionaris hield ik mij bezig met het ontwikkelen van mensen. Voor iedereen is het belangrijk een bijdrage aan de maatschappij te leveren en hier een onderdeel van te kunnen zijn. In de werkgroep Participatiewet zet ik mijn ervaringskennis, sterke sociale betrokkenheid en signalen vanuit de praktijk in. Opdat inwoners met een laag inkomen en hun kinderen mee kunnen doen!

Petra Koerts

Lid van de werkgroep Jeugdwet

Mijn naam is Petra  Koerts en inmiddels 35 jaar inwoonster van de gemeente Olst-Wijhe.  Moeder van 3 volwassen kinderen en oma van drie geweldige kleinkinderen, allen wonende binnen onze prachtige gemeente.

Sinds 11 jaar ben ik werkzaam als consulent voor ouders van kinderen met een beperking. Dit doe ik  binnen de gemeente Deventer en Raalte. Voor mijn werk kom ik bij veel gezinnen thuis waar problemen zijn ontstaan.  Deze gezinnen hebben hulp en ondersteuning nodig op vele gebieden. Hierbij kun je denken aan problemen met het onderwijs, vrijetijdsbesteding, hulpverlening, psychosociaal en financiën. Zij lopen tegen vele muren op en worden vaak slecht gehoord. Mede  hierdoor weet ik heel goed wat er speelt in het veld en wat de aandacht vraagt.  Graag wil ik mijn inzichten, ervaringen en expertise inzetten binnen de werkgroep jeugdwet van onze gemeente.

Ik hoop hiermee een steentje bij te dragen binnen de werkgroep in het belang van  gezinnen.  Ik benoem specifiek ‘gezinnen’ want  wanneer het niet goed gaat met een kind(eren) binnen een gezin, kan dit een grote impact hebben op het hele systeem met alle gevolgen vandien.

Rina Kers

Aspirant-lid van de werkgroep Participatie

Sanny Kolkman

Voorzitter Kerngroep

Ik ben in het dagelijks leven rijksambtenaar en ik woon sinds september 2016 in Wijhe. Ik voel me welkom in de gemeente en wil een zinvolle bijdrage leveren aan het welzijn van een ieder in de gemeente Olst-Wijhe en denk dat te kunnen doen, door me als voorzitter van deze raad in te zetten.

Theo Ganzeboom

Lid werkgroep Participatiewet en/of werkgroep Wmo

Ik ben in 2018 toegetreden tot de Adviesraad Samenleving en heb nog geen keuze kunnen maken voor welke werkgroep ik mij wil inzetten. Mijn voorkeur gaat uit naar Participatiewet of Wmo. De achterliggende gedachte om aan deze werkgroepen mee te doen heeft te maken met sociaal gevoel voor medemens en daarbij doel ik op mensen die het financieel moeilijk hebben maar ook ouderen die dreigen de dupe te worden van het beleid in onze samenleving.

Tineke Oostendorp-Kamphuis

Lid van de werkgroep Wmo

In mijn leven heb ik vele rollen gespeeld en diverse ervan speel ik nog steeds in wisselende volgorde van belangrijkheid. Zo ben ik moeder, echtgenoot, huisvrouw, lerares, agoog, oma, psycholoog. Ik werkte graag met groepen volwassenen en later één op één in mijn eigen praktijk. Veelal op het gebied van zingevingsvragen en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit de kerngroep van Olst in Transitie ben ik erg betrokken op het mede realiseren van een duurzaam en veerkrachtig Olst.

In de adviesraad gaat mijn aandacht vooral uit naar de ouder wordende mens en naar gelijkwaardigheid van alle inwoners in onze gemeente. Respect en aandacht zijn voor mij belangrijke sleutelwoorden.

Wietze Luijtjens

Lid werkgroep Participatiewet en lid Kerngroep

Mijn aandachtsgebied binnen de werkgroep Participatiewet is vooral de arbeidsmarkt. Sinds de invoering van de Participatiewet wordt ook van mensen met een beperking verwacht dat zij bij een reguliere werkgever aan het werk zijn of gaan. Omdat dit nog lang niet op rolletjes loopt probeer ik, ook in de arbeidsmarktregio Factor Werk, de belangen van deze groep mensen te behartigen. Of er nu een uitkering is van de gemeente of van het UWV er blijven gewoon teveel mensen met een beperking langs de kant staan. Graag zou ik gesprekken met deze mensen willen hebben.

Vacature

Ben je geïnteresseerd en wil je plaatsnemen in een van onze werkgroepen, mail dan naar info@adviesraadsamenleving-olstwijhe.nl